ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΥ

 

 

Αρ. Απόφ. 03/2021                                                                                                                         

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Συγκρότηση νέου Δ.Σ. Σωματείου Κινητικά Αναπήρων Μαγνησίας  ΄ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ΄ »

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :                      ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :           

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :       ΚΕΡΑΣΙΑ ΖΟΡΜΠΑ

ΤΑΜΙΑΣ :                           ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΛΑΣ

ΜΕΛΟΣ :                            ΦΑΝΗ ΘΩΜΑΪΔΟΥ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

             

Από το πρακτικό 3/17-03-2021 του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Κινητικά Αναπήρων  Μαγνησίας ¨ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ¨ .

            Σήμερα την 17η Μαρτίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 συνήλθε, σε δημόσια συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Κινητικά Αναπήρων Μαγνησίας ¨ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ¨,  στα  γραφείο του Σωματείου στο Βόλο, Ν. Γάτσου 68 – Ρ. Φερραίου (επί της Παγασών), για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία,  καθώς σε σύνολο (5) μελών  βρέθηκαν παρόντα  τα τέσσερα (4).

            Στη συνεδρίαση παρέστη για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης η Γεν. Γραμματέας κα Κερασία Ζορμπά του Περικλή.

           

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε πως σύμφωνα με το καταστατικό του Σωματείου (άρθρο 16 – Διοίκηση του Σωματείου – παράγραφος Γ), σε περίπτωση θανάτου μέλους του Δ.Σ., αυτό αντικαθίσταται οριστικά από τον αμέσως επόμενο σε σταυρούς προτίμησης.

Έτσι κατόπιν τον αδόκητο θάνατο του Κων/νου Κουσουτζή (7/3/2021),  μέχρι πρότινος Αντιπροέδρου του Σωματείου και με βάση το πρακτικό αρχαιρεσιών της 20ης Οκτωβρίου 2019, η αμέσως επόμενη σε σταυρούς προτίμησης, ήταν η κα Αναστασία Τσαρχογιάννη.

Ο Πρόεδρος για την θέση του νέου Αντιπροέδρου πρότεινε την κα Φανή Θωμαϊδου, μέχρι πρότινος απλού μέλους, και η κα Αναστασία Τσαρχογιάννη να αποτελέσει το νέο μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου Κινητικά Αναπήρων Μαγνησίας «ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ»

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. έχοντας υπόψη του τα όσα αναφέρθηκαν και ύστερα από διαλογική συζήτηση

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

           

            Την συγκρότηση του νέου Δ.Σ. του Σωματείου Κινητικά Αναπήρων Μαγνησίας ¨ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ¨, ως εξής :

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :                      ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :             ΦΑΝΗ ΘΩΜΑΪΔΟΥ

 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :        ΚΕΡΑΣΙΑ ΖΟΡΜΠΑ

 

ΤΑΜΙΑΣ :                           ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΛΑΣ

 

ΜΕΛΟΣ :                            ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΑΡΧΟΓΙΑΝΝΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Αριθμ. Απόφασης Πρωτοδικείου Βόλου: 207/2009 Μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία
( Ε.Σ.ΑμεΑ.) Μέλος της Εθνικής Ομοσπονδίας Κινητικά Αναπήρων (Ε.Ο.Κ.Α.) Μέλος της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Θεσσαλίας (Π.ΟΜ.ΑμεΑ. Θεσσαλίας) Μέλος Δ.Σ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δ. Βόλου (ΚΕΚΠΑ - ΔΙΕΚ)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Ν. ΓΑΤΣΟΥ 68 – Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ
Τ.Κ. 38333, ΒΟΛΟΣ

Τηλ.& Fax. 24210 44828
Κιντό: 6974 838 599

Email:
ippokampos.volos@yahoo.com

ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ SOCIAL

VIDEO